Regulamin organizacji kursów MediKos

§1

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.medikos.com.pl w zakładce Kursy/Zgłoszenie na kursy/warsztaty oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny kursu.

§2

O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§3

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs. Organizator przekazuje informację drogą e-mailową lub telefoniczną.

§4

Pozostałą wpłatę za kurs należy uiścić na konto nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.

§5

Organizator wystawia fakturę w trakcie trwania kursu.

§6

W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

§7

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na konto bankowe.

§8

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§9

W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora (np. chorobą) Centrum Szkoleniowe MediKos zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej na instruktora o takich samych kwalifikacjach.

§10

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, Centrum Szkoleniowe MediKos zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu - nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§11

Prowadzący szkolenia mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§12

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§13

Organizator przewiduje możliwość organizacji kursów w innymi mieście niż w siedzibie Centrum Szkoleniowego MediKos, w takich przypadkach osoba/instytucja zainteresowana szkoleniem zobowiązana jest do zapewnienia i pokrycia kosztu lokalu, który w pełni spełnia wymagania sanitarne oraz zapewnia warunki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kursu. W przypadku organizacji kursów poza siedzibą MediKos koszt kursu ustalany jest indywidualnie i jest zależy od lokalizacji oraz liczby uczestników. 

§14

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.medikos.com.pl, Facebook i Instagram.

§15

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w tym adresu email, do przesyłania przez Centrum Szkoleniowe MediKos informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

§16

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jaką­kolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić do­stęp do nich.

§17

Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi szkoleniowej.

§18

Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.medikos.com.pl jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych przez firmę:  Centrum Szkoleniowe MediKos Remigiusz Gołąbek, ul. Graniczna 17 lok. 8, 26-600 Radom NIP: 796-288-86-82.
Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/. Właściciel danych w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratorów lub poprosić o informacje na temat celów, sposobów i zakresu przetwarzanych danych.

§19

Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe.

§20

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki metody.

§21

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia napojów i przekąsek podczas trwania kursu.

§22

Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.

§23

Opiekę naukową sprawuje doktor nauk o zdrowiu Remigiusz Gołąbek.

 

 ul. Graniczna 17 lok. 8 

 26-600 Radom

+48 600447765
kontakt@medikos.com.pl

Newsletter

Zostaw nam swój email, a będziemy Cię informować o nowościach w ofercie.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.