fbpx

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Centrum Szkoleniowe MediKos - zwane dalej Regulaminem

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia odpłatnych usług szkoleniowych przez Centrum Szkoleniowe MediKos Remigiusz Gołąbek z siedzibą w Radomiu ul. Ofiar Firleja 7 lok 17, NIP: 796-288-86-82, REGON: 384315022, nr konta Bank Pekao S.A13 1240 1789 1111 0011 0085 7071, adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr tel. 600 447 765
 2. Centrum Szkoleniowe MediKos organizuje szkolenia w zakresie, terminach i cenach szczegółowo opisanych na stronie internetowej www.medikos.com.pl. Treści prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie Informacje organizacyjne dotyczące danego kursu umieszczane są na stronie internetowej www.medikos.com.pl
 4. Centrum Szkoleniowe MediKos oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji oferowanych kursów.
 5. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają̨:

Organizator – Centrum Szkoleniowe MediKos z siedzibą w Radomiu ul. Ofiar Firleja 7 lok. 17, NIP: 796-288-86-82, REGON: 384315022, nr konta Bank Pekao S.A13 1240 1789 1111 0011 0085 7071, adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr tel. 600 447 765.

Portal internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem: www.medikos.com.pl

Szkolenie – usługa świadczona przez Centrum Szkoleniowe MediKos obejmująca przygotowanie szkolenia, w tym: rejestrację uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia na warunkach i zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się̨ na odległość́ przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

Uczestnik szkolenia to pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorcą korzystająca lub chcąca skorzystać z usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Szkoleniowe MediKos. spełniająca określone warunki każdorazowo wskazane w opisie zamieszczonym na stronie internetowej: www.medikos.com.pl.

Konsument to Uczestnik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

 2. Warunki uczestnictwa w szkoleniach

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na podstronach portalu: www.medikos.com.pl,akceptacja regulaminu szkoleń oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.
 2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy podać wskazane w formularzu dane osobowe, dane kontaktowe (mail i tel.), adres do korespondencji, dane do faktury oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych, a także zaakceptować niniejszy regulamin. Wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do przesłania formularza zgłoszeniowego.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na kurs.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem portalu internetowego stanowi wstępną rezerwację miejsca na szkoleniu. Po przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz informacją dotyczącą terminu i nazwy szkolenia z danymi i warunkami dotyczącymi płatności, zasadami odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dochodzi do zawarcia umowy na odległość
  o świadczenie usług szkoleniowych, przy czym umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli.
 6. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. W przypadku, gdy w ramach objętego zgłoszeniem szkolenia brak będzie dostępnych miejsc Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o tym fakcie proponując inny termin szkolenia lub inne szkolenie. Brak akceptacji ze strony Uczestnika na w/w zmianę skutkuje odwołaniem oferty w zakresie danego szkolenia.

 3. Zasady płatności za szkolenie

 1. Usługi szkoleniowe świadczone przez Organizatora są odpłatne.
 2. Koszt udziału Uczestnika w poszczególnych szkoleniach podawany jest każdorazowo na portalu internetowym. Cena szkolenia wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i podana do wiadomości na portalu internetowym w wartości brutto.
 3. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat/zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie, koszt napojów podczas przerw, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.
 4. Cena nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków, dojazdu, parkingu, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Brak zapłaty ceny we wskazanym terminie skutkuje rozwiązaniem umowy. Datą płatności jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora.
 6. Zapłaty ceny należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora 13 1240 1789 1111 0011 0085 7071 podając w tytule przelewu: imię, nazwisko, nazwę i termin szkolenia.
 7. W przypadku dokonania przez Uczestnika jakichkolwiek płatności przed potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora drogą mailową lub po upływie terminu wskazanego w ust. 5 Organizator zaksięguje płatność i poinformuje uczestnika:
  1. w przypadku posiadania wolnych miejsc na danym kursie, Organizator powiadomi
   o wpisaniu na listę Uczestników;
  2. w przypadku braku wolnym miejsc dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rachunek bankowy, z którego dokonywany był przelew lub na inny rachunek wskazany przez Uczestnika.
 8. Po uznaniu rachunku bankowego Organizatora, Uczestnik otrzyma od Organizatora fakturę drogą elektroniczną w formacie PDF na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dane do faktury Uczestnik podaje w formularzu zgłoszeniowym na kurs. Bez podania danych do faktury Uczestnik otrzyma paragon fiskalny. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego nie ma możliwości wystawienia faktury.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen usług szkoleniowych znajdujących się
  w jego ofercie, prowadzenia akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe zmiany nie mają wpływu na wysokość cen szkolenia, w przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego przed datą wprowadzenia zmian.

 4. Kadra

 1. Organizator zapewnia zatrudnienie do każdego szkolenia osoby prowadzące (trener, instruktor, doradca, moderator, wykładowca, coach itp.), które posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz odpowiednią wiedzę praktyczną względem tematyki realizowanej usługi.
 2. Uczestnikowi zostaną udostępnione informacje względem posiadanych kwalifikacji
  i uprawnień osoby prowadzącej szkolenie.
 3. Osoby prowadzące szkolenia są zobligowane do bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu.
 4. Osoby prowadzące szkolenie posługiwać się będą językiem wolnym od stereotypów, przestrzegając zasady niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich Uczestników, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, wykształcenie, obszar zamieszkania, czy orientację seksualną.
 5. Praca osób prowadzących szkolenie podlega każdorazowo ocenie poprzez wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej przez Uczestników usługi.
 6. Wszelkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wydawane Uczestnikom usługi szkoleniowej są autorskie i pozwalają zidentyfikować ich autora i właściciela.
 7. Nadzór nad doborem kadry, kwalifikacjami oraz kompetencjami sprawuje dr Remigiusz Gołąbek – właściciel Centrum Szkoleniowego MediKos.

5. Prawa i obowiązki stron

 1. Do obowiązków Organizatora szkolenia należy:
 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opisem przedstawionym na portalu internetowym;
 • przesłanie Uczestnikowi materiałów szkoleniowych lub ich udostępnienie;
 • zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia i niezbędnego sprzętu;
 • zapewnienie kadry instruktorskiej;
 • wystawienie (pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich zajęciach) imiennego zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu lub certyfikatu ukończenia szkolenia.
 1. Do obowiązków Uczestnika szkolenia należy:
 • uczestniczenie w szkoleniu;
 • punktualne stawianie się na zajęciach;
 • stosowanie się do poleceń Organizatora i kadry instruktorskiej;
 • szanowanie mienie Organizatora,
 • szanowanie praw autorskich przysługujących autorom książek, podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych udostępnianych przez Organizatora,
 • przestrzeganie przepisów BHP.
 1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Uczestnik, może nie ukończyć szkolenia (niedopuszczenie do egzaminu, brak zaświadczenia uczestnictwa) jeśli będzie nieobecny na obowiązkowych zajęciach oraz gdy nie ma możliwości uzupełnienia wiedzy wynikającej z tej absencji.
 2. Uczestnik szkolenia ma prawo do:
 • udziału w szkoleniu według ustalonego planu i na zasadach określonych w regulaminie,
 • konsultacji zagadnień poruszanych na szkoleniu z instruktorami prowadzącymi zajęcia;
 • otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu lub jego ukończenia w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu (Jeśli na danym szkoleniu egzamin był przewidziany).

6. Ewaluacja szkoleń

W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu – odstąpienie od umowy

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi, korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Formularz zwrotu”; mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia zapisu na szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu niepoprzedzona wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie skutkuje rozwiązaniem umowy i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 3. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie od 2 miesięcy do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty Organizatora.
 4. Jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie mniejszym niż 7 dni do dnia rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia opłaty na inne szkolenia. 
 5. W przypadku nie poinformowaniu o nieobecności na kursie, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne szkolenie.
 6. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Organizator umożliwi uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
 7. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po wcześniejszej akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.
 8. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.
 9. Zwrot zapłaconej ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Zmiany organizacyjne szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez Organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
 2. W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest
  o zaistniałej sytuacji przynajmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość
  e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.
 3. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność Sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Centrum Szkoleniowe MediKos ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu.
 4. Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń finansowych Uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany
  w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca przeprowadzania szkolenia w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Organizator zachowuje taką możliwość do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest do Uczestników na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i/lub telefonicznie. Organizator poinformuje Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w nowym terminie, uiszczona cena za szkolenie zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości.

9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe MediKos. Dane osobowe Klienta wykorzystywane i przetwarzane są przez Centrum Szkoleniowe MediKos wyłącznie
  w celu świadczenia usług szkoleniowych, a także, za zgodą Klienta, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności z: ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Centrum Szkoleniowe MediKos ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji
  i poprawiania czy wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Niepodanie danych wskazanych w formularzu uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  a w szczególności   zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmian, aktualizacji czy wstrzymywania przetwarzania danych osobowych.

10. Postępowanie reklamacyjne, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług szkoleniowych można przesyłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie szkolenia, którego reklamacja dotyczy oraz oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię̨, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Centrum Szkoleniowe MediKos niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Nie podlegają̨ rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają̨ danych wymienionych w ust. 3 powyżej.
 5. Konsument może skorzystać z poniższego pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 11. Postanowienia końcowe

 1. Do umów o świadczenie usług szkoleniowych zawartych z Organizatorem stosuje się prawo polskie i język polski.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich portalu internetowym. Zgłoszenia uczestnictwa
  w szkoleniach złożone przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dacie wysłania zgłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od: 01.01.2024 r.

Regulamin kursów - do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

Oświadczenie o rezygnacji - do pobrania

 

 ul. Ofiar Firleja 7 lok. 17 

 26-600 Radom

+48 600447765
kontakt@medikos.com.pl

Newsletter

Zostaw nam swój email, a będziemy Cię informować o nowościach w ofercie.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.